Header Ads



26 வது இலங்கை வக்பு சபை நியமனம் - தலைவராக மொஹிதீன் ஹுசைன்

1982 ஆம் ஆண்டு இலக்கம் 33 மற்றும் 1962 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்கம் ஆகியவற்றின் பிரகாரம் திருத்தியமைக்கப்பட்ட 1956 ஆம் ஆண்டின் 51 ஆம் இலக்க வக்ப் சட்டத்தின் பிரிவு 5(1) இன் படி, கௌரவ புத்தசாசன, மத மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் அவர்களினால் 15.02.2023 ஆம் திகதி தொடக்கம் மூன்று வருட காலத்திற்கு முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்கள  பணிப்பாளர் உள்ளடங்கலாக பின்வரும் அங்கத்தவர்கள் இலங்கை வக்ப் சபைக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறியத் தருகின்றேன்.


1. எம்.எல்.எம்.எச்.எம்.  மொஹிதீன் ஹுசைன்  - தலைவர்


2. இசட்.ஏ.எம்.  பைசல் - பணிப்பாளர் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம்


3. பேராசிரியர் பி.சி.பி.  ஜஹுபர்  - உறுப்பினர்


4. சட்டத்தரணி எம்.ஏ.  மதீன்  - உறுப்பினர்


5. எம்.எம்.ஆர்.எம்.  சபர்  - உறுப்பினர்


6. மாஹில் டூல்  - உறுப்பினர்


7.  ஏ.ஏ.  நசார்  - உறுப்பினர்


8. எம்.  றியாஸ் சாலி - உறுப்பினர்


புதிய இலங்கை வக்பு சபைக்கு முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.


இசட்.ஏ.எம்.  பைசல்

பணிப்பாளர் 

முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள்  திணைக்களம்.

No comments

Powered by Blogger.