May 08, 2019

புனாணை பல்கலைக்கழகம், உயர் கல்வி அமைச்சின் அங்கீகாரத்துடன், தனியார் பல்கலைக்கழகமாக இயங்கும் - ஜனாதிபதி

மட்டக்களப்பு, புனாணை பகுதியில் அமைந்துள்ள மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் உயர் கல்வி அமைச்சின் அங்கீகாரத்துடன் தொடர்ந்தும் தனியார் பல்கலைக்கழகமாக இயங்கும்.

- ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிரிசேன -

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment