Header Adsமன்றாட்டமாக கேட்கிறோம், தயவுசெய்து உதவுங்கள்..!!

Jaffna Muslim பேஸ்புக்கை Like செய்திருப்பவர்கள் மற்றும் jaffna muslim இணையத்தை பார்வையிடுபவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆகக்குறைந்தது 1000  ரூபாவை குறித்த வங்கி கணக்கில் வைப்பிலிடுங்கள். 

இந்த தகவலை Share செய்யுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தினர், நண்பர்களுக்கு இதனை அறியப்படுத்தி அவர்களும் மஹரகம புற்றுநோய் வைத்தியசாலைக்கு உதவ ஊக்கப்படுத்துங்கள்.


Sri Lanka has around 100,000 cancer patients among its population. Every year another 20,000 new patients add up while a 10,000 departs life. 

The saddest part is, to cater to this grueling phenomena we have only ONE government cancer hospital in the island. What's more grueling is that the only government cancer hospital doesn't have a PET scanner.

What the big deal about a PET scanner?

A PET scanner is vital in early diagnosis of the cancer as well as a necessity for the right treatment. Without a PET scanner the lives of the cancer patients are hanging in the balance at the mercy of a 20 years old CT scanner, the accuracy of which is an embarrassing 17%. 

A private hospital in Colombo charges a whopping 150,000 rupees per scan which 99% of the patients cannot afford. Every patient needs an average of 8 scans during the course of the medication. Who can afford this??

It's at this juncture that Kadijah Foundation stepped up to donate a PET scanner to the Maharagama Cancer Hospital from public donations. A campaign to raise funds has already been launched and is in progress to achieve 200 million rupees.  

We need your valuable contributions urgently to make this a reality.

Bank details are as follows:

ACC Number: 0071275069
ACC Name: National Cancer Institute
Bank: Bank of Ceylon Srilanka 
Swift code: BCEYLKLX
Branch Code: 055 Maharagama
Bank Code: 7010

-Dr. MSH Mohamed-

Two years back I would not have thought for a moment that I would be a frequent visitor to APEKSHA Hospital, which was also known in more horrifying terms as ‘Maharagama Cancer Hospital’. It is even unimaginable to comprehend that the reason for my frequent visits is my one and only son.

I was leading a phenomenal life full of delight and treat that every man would dream to enjoy even for a single day.  Occasional and minor adversities were buried under the overwhelming indulgence. Until one day, the tragedy of my life was slapped on my face. I was given a disastrous breaking news that my son was afflicted with a cancer; a news that sent shivers down my spine; a news that turned my limbs numb; a news that would change my life forever. 

Dreams shattered and hopes fading, the life thereafter for me was an unchosen and constant battle between life and death. Unattended business and lack of focus brought life almost to a dead end. Every morning I would wish that my past life was only a nightmare. 

The medical expenses at some of the world’s most advanced hospitals costed me several of my properties to sell. Nevertheless, I was determined to provide the best to my dearest son. But circumstances forced me to obtain the additional treatments from the government hospital at Maharagama. 

I was amazed at the hospitality and the friendliness of the doctors and the support staff at the hospital so much so that I regretted of spending colossal amounts in overseas hospitals that provided almost similar service. I was also astonished as to the generosity of many donors some of them even had made advanced payments for various scans for several patients totally unknown to them.  

During one of my routine counselling sessions that are provided by well qualified doctors at the hospital for the relatives of the patients, I was shocked to be informed that the one and only government cancer hospital in the country lacks a PET scanner. I could not believe what I was just told and I reconfirmed from the doctor that she really meant what she said. After having involved with cancer for so long, I knew very well about the necessity of a PET scanner in a cancer hospital. It is one of the most vital tools that the doctors can use to continue the treatment more accurately. Without a PET scanner the treatment is only a guess work. It is like an audience watching a cricket match without a score board. 

If patient in Sri Lanka need to have a PET scan they must go to a private hospital in Colombo that would charge Rs.150,000 per scan; the cost of same in India is Indian Rs.10,000 (Sri Lankan Rs.22,000). During the course of the treatment a patient requires to take many PET scans so that the doctors can be more accurate with the treatment. This unfortunately means, 99% of the cancer patients in Sri Lanka are not in a financial situation to afford a PET scan at a private hospital; and they instead opt to try their luck by the guess works and leave everything else to the fate - which is death. 

Determined and motivated by the hospitality and the generosity seen at the hospital, I immediately pledged the doctor that I would bring a PET scanner to the hospital. The doctor sarcastically asked me whether I knew the price of the scanner to which I replied in the negative. I was informed that it costs around Rs.200 million. 

This made me more determined and resolute. I confidently believed that with so many generous and empathetic people around, I could gather them all and donate a PET scanner to APEKSHA Hospital. With several milestones already achieved towards this goal, I already feel a great and unexplainable sense of satisfaction. The tiny drop of joyous tear you see from a cancer patient is well worth than a mere Rs.200 million. 

I advise those who go for treatments overseas that they should first visit APEKSHA Hospital and check the quality of the service. You would find it in par with international standards.  You can save millions of Rupees from wasting overseas. It is our duty to support and upgrade it to an even better standard.

I invite all of you to be part of this blessed journey that brings joy to the victims of the world’s cruelest disease!

President
Kadijah Foundation.

2 comments:

  1. To Kadijah Foundation:
    Is it possible to setup a Paypal account for charities in Sri Lanka? If so, it would be very easy for Sri Lankans living overseas to send their contribution for this project.

    ReplyDelete
  2. Also make online facility to to make payment.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.