Header Ads3 பொருட்கள் உடனடியாக விலை குறைப்பு


மூன்று பொருட்களின் விலைகள்  உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.


அதன்பிரகாரம் டின்மீன் 490 ரூபாய், பெரிய வெங்காயம்-97 ரூபாய் மற்றும் கோதுமை மா ஒரு கிலோகிரம் 225 ரூபாய்க்கு கொள்வனவு செய்துக்கொள்ள முடியும்.

No comments

Powered by Blogger.