Header Adsஅமெரிக்க சந்தையில் சாதிக்கத் துடிக்கும், இலங்கை முஸ்லிம் இளைஞர்


இலங்கையில் பிறந்து, படித்து பின்னர் அமெரிக்காவின் பல்வேறு நிறுவனங்களில் உயர் பதவிகளை வகித்த தற்போது அந்நாட்டின் வர்த்தக சந்தையில் கால் பதிக்க ஆரம்பித்துள்ளார் Rushdhun Ramzy.


அவர் குறித்து New York Weekly பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ள ஆக்கத்தை கீழே காணலாம்.


From the corridors of the United Nations in New York to the kitchens and wardrobes of health-conscious Americans, Rushdhun Ramzy has journeyed on a unique mission. As the founder of True Ceylonese, Ramzy is bringing the rich flavors, textures, and heritage of Sri Lanka to the forefront of the US market.


A Journey from Diplomacy to Entrepreneurship


 True Ceylonese Rushdhun Ramzy, before delving into the world of spices and fashion, served as a Public Relations officer for the Sri Lanka Mission to the United Nations in New York. For five transformative years, he represented his homeland at one of the world’s most influential platforms. Yet, while living in the US, a longing to contribute more tangibly to his country took root. This yearning later paved the way for the inception of True Ceylonese, a company registered in both Canada and Sri Lanka.


The Post-Covid Health Wave


The aftershocks of the COVID-19 pandemic resulted in a paradigm shift in people’s lifestyles, with health becoming the epicenter of most decisions. Recognizing this, Ramzy envisioned a business that wouldn’t just be a bridge between two countries, but also a bridge to better health.


“Why not introduce the world to the healing and enriching power of Sri Lankan spices? Especially at a time when the world is more concerned about eating healthy post-covid,” pondered Ramzy. This vision was about blending the best of both worlds—introducing Americans to a piece of his homeland, while also fulfilling the global demand for healthier food options.


True Ceylonese: A Gateway to Sri Lankan Treasures


True Ceylonese isn’t just another business for Ramzy—it’s a passion project. Through extensive research into the health benefits of different products, Ramzy introduced unique Sri Lankan spices to the US marketplace. Among them are the acclaimed:


BUTTERFLY PEA POWDER – Known for reducing blood sugar levels, enhancing memory, having anti-inflammatory effects, and aiding in weight reduction.


CURRY LEAVES POWDER – Celebrated for its antibacterial properties, potential cognitive benefits, reduction in heart disease risks, and potential cancer risk mitigation.


MORNING POWDER – Recognized for its wound-healing capabilities, enhancement of eye health, reduction in high blood pressure, and support in digestion.


And True Ceylonese doesn’t just stop at spices. A visit to their website reveals an impressive range of apparel products, with tote bags and garments taking center stage. These items, made with Sri Lankan craftsmanship, reflect the vibrant culture and artistry of the region.


Growing Popularity and Future Aspirations


True Ceylonese’s growth story in the U.S. market is truly impressive. At the heart of this narrative is the unwavering spirit of Rushdhun Ramzy, whose belief in the potential of Sri Lankan spices and apparel has seen his venture grow exponentially in just two years.


The brand’s growth wasn’t just about the products. Ramzy’s emphasis on community engagement, hosting workshops, culinary events, pop-up markets, and brand-building played pivotal roles. 


By introducing Americans to Sri Lankan cooking methods, recipes, and the cultural significance of each spice, the brand turned many first-time buyers into loyal customers.


Moreover, leveraging social media platforms, True Ceylonese shared stories from Sri Lanka, the farmers, the harvesting processes, and the journey of each spice and apparel item from inception to final product. This transparent and authentic approach fortified trust and built deeper connections with consumers.


Eyes on the Retail Giants


With its growing customer base, Ramzy aims to get True Ceylonese products stocked in renowned retail chains like Whole Foods and Trader Joes. Such partnerships would significantly amplify the brand’s reach, with these stores providing an ideal platform to showcase its offerings to a wider audience.


Diversifying into Apparel


Ramzy’s vision for the brand extends beyond spices. The fashion-forward items available on their website, such as tote bags and garments, not only showcase the textile richness of Sri Lanka but also offer sustainable and stylish alternatives to the American consumer. Each piece tells a story of Sri Lankan heritage, craftsmanship, and sustainable production methods.


Sustainability and Ethical Sourcing


As the brand grows, Ramzy remains committed to sustainable and ethical practices. He emphasizes establishing long-term relationships with Sri Lankan farmers and artisans, ensuring fair prices and sustainable practices. As True Ceylonese expands its footprint in the U.S., this balance between growth and responsibility will be vital.


Conclusion


True Ceylonese’s journey has been one of inspiration. With a blend of passion, entrepreneurial spirit, and a deep-rooted connection to Sri Lankan heritage, it has carved a unique niche in the competitive U.S. market. As the brand continues to introduce new flavors and fashion to American homes, the future looks as bright and vibrant as the products they champion.


The success of True Ceylonese is not just a testament to the quality of its products but also to the power of a vision fueled by determination and cultural pride. Rushdhun Ramzy’s story underscores the potential of authentic, culturally-rooted businesses in today’s global marketplace. His mission goes beyond mere commerce; it is about forging connections, promoting understanding, and celebrating the rich tapestry of Sri Lankan traditions and innovations.


Moreover, in an age where consumers seek genuine and ethically-sourced products, True Ceylonese stands out as a beacon of integrity and authenticity. The brand’s commitment to sustainable practices and ethical sourcing mirrors the increasing global demand for responsible consumerism. It is not just about what you buy; it’s about the story, the culture, and the values behind each product.


As True Ceylonese flourishes, it serves as a reminder that businesses anchored in heritage and propelled by purpose can achieve remarkable heights. The journey of Ramzy and his brand offers hope and a roadmap for other entrepreneurs seeking to blend tradition with innovation in today’s dynamic market.


To learn more about True Ceylonese and Rushdhun Ramzay, click here.

No comments

Powered by Blogger.