June 19, 2018

13 கருத்துரைகள்:

Muslims should not act like this.

When ignorant racist Tamils do something against Muslims, we should not repeat that alike them.

It is not a good way to protest those incidents...
Plz don't be a foolish...

This is to all Akkaripattu Muslims:- This is wake up call for all Muslims and get ready if any attacked again by Tamil terrorist, we can start to attacked them.

சரியான முடிவுதான் இது

Tamils should boycott muslims in nothern and eastern province

சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிலர் கைது செய்யபட்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. வளக்கு முடியும்வரை அமைதி காக்கவும். அதை விடுத்து முஸ்லிம் கிராமங்களுக்கு தமிழன் வேலைக்கு வரக்கூடாது முஸ்லிம் கடைகளில் தமிழன் சாமான் வாங்கக்கூடாது என ஆழாளுக்கு கிழம்ப வேண்டாம்,

சரியான முடிவு நாம் பொறுத்து போவதால் தான் இன்று இந்த நிலை. சோற்றிற்கு ஏங்கும் போது சோனியின் மகிமை புரியும்

சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிலர் கைது செய்யபட்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. வளக்கு முடியும்வரை அமைதி காக்கவும். அதை விடுத்து முஸ்லிம் கிராமங்களுக்கு தமிழன் வேலைக்கு வரக்கூடாது முஸ்லிம் கடைகளில் தமிழன் சாமான் வாங்கக்கூடாது என ஆழாளுக்கு கிழம்ப வேண்டாம்,

Who cares? பொலிஸ் எதற்கு இருக்கிறார்களாம்? கோமாளிகள்!

இந்த அறிக்கையை சிங்களத்தில் மொழி பெயர்ந்து, சிங்க பத்திரிகளுக்கும், BBS, சிங்களேயே போன்ற எல்லா சிங்கள அமைப்புகளுக்கும் அனுப்பவேண்டும். இதை தான் விரைவில் சிங்க ஊர்களிலும் முஸ்லிம்கள் செய்வார்கள் என.

வடகிழக்கு- மலையாக தமிழர்களும், அக்கரைபற்று தமிழர்களுக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும்.

Tamils cannot co-exist anywhere in Srilanka.they did business and lived among Muslims and Sinhalese in the south.In Colombo area living and doing business wast number of Tamils without any problem. Wellawatha is called little Jaffna.They occupied high post such as Chief Justice,CB governor and so and so.Maharaja,Allosius and chettitheru are the evidence that they are having all the right to purchase the property and land as a citizen of This country and it is one's civic right.

So having all the right in south yet they could not tolerate others and wanted separation wich killed thousand of innocent people and destroyed peace full srilanka and it's economy.Now Srilanka is finished never to recover as the result of Tamil terrorism,corrupt politicians and mega corrupt Tamil Business men such as maharaja,Arjun Allosius and other Tamil Businessmen destroying srilanka's economy.So they are terrorizing others in every field.

Now they having come to understand that they cannot achieve anything from Sinhalese government,they allied with Sinhalese aiming Muslims and their right shows this Tamil terrorism never ends.

it is one's right to own a property or land is his civic right,if anyone try to stop it is terrorism.It is only civilized man can tolerate others and other's right but barbarians cannot.they forget that everyone depend on each other.

This Shive Sena and RSS who are flex it's muscle against Muslims dying in starvation and deceases in thousand in India and Srilanka waiting in Bread line,chilie line and Rice line before middle east money.in Srilanka too most depend on Muslims money.yet they cannot tolerate Muslims.

How they can tolerate others even when they cannot their own people on the basis of cast system.How these Hindus insulted their own Indian president by kovil priest shows their inhuman nature.FIRST TAMILS AND SINHALESE MUST LEARN TO CO-EXIST AND RESPECT OTHERS AN OTHERS RIGHT. KEEP IN MIND THAT IF THEY THINK THAT THEY CAN PROSPER BY KILLING,LOOTING,BURNING OF MUSLIMS AND THEIR PROPERTY IT BARBARIANS WHO KNOW NOTHING OF RELIGIOUN,kARMIC EFFECT OR GOD'S WRATH WHICH IS WHAT HAPPENED TO NORTH AND LTTE WHO WERE ERADICATED SIMPLY BECAUSE THEY TOUCHED INNOCENT MUSLIMS.YES MUSLIMS KEEP IN MIND THAT IT IS TEN FOLD GOD GIVE TO THOSE WHO DO WRONG WHO IS MUSLIMS OR NONE MUSLIMS.

@ Imthiyas,
If simply says, we can co exist with Human but we can't with muslims

@ANUSHAT.
Yes we saw your human quality during 30 year war and before that.What I can say is you are not human but barbarians.First you treat your own people not as human but wild beast on the basis of cast system.First of all you see where is your comments appear not in Tamil website but in Muslim's.before the war you are killing each other,even not spare those who are in Jail.You can understand your brutality and inhuman quality if you read those days "MITHRAN'It is among you and towards so called low cast people.

Even regarding the war in which how brutally innocent plantation workers and low cast people was used was revealed by a victims to Ngo agents which was published i think in you tube.How In India it's President was treated in Hindu kovil because of so called low cast.First of all you could not even respect your own people,how can you going to respect and co-exist with other people.let alone Muslims,you could not tolerate Sinhala people and started the war not with the forces but with innocent people killing them in train,in street,in towns even in temple and masjids.Yet you are civilized and human?you are big Thieves and inhuman that you expelled nearly two lac Muslims within two hours and looted their all the belongings.Yet you are great and civilized.

How you killed 800 innocent policemen who surrendered without fight.No where in the world and war surrendered are killed but you did.Yet you are civilized and great.Your bravery is showed to innocent people and unarmed policemen but when real fight erupted with forces you perished like a dogs.having done all the barbaric act now wants to be a real human.I can give you book load of facts about your peoples brutality towards humankind.

How your people treated your own women who have to jump into the fire of pyre of their husband and made to worship naked Swamys who stand naked in front of thousand of women.Yet you are human? and Muslims and Islam saved thousand of women and gave dignitary to the human and equality to the human and women are not human.Great,great.

Yes Tamil terrorism is finished in war front but it is started in economic field.Maharaja,Allosius,Arjun Mahendran.A.s Kuganathan are destroying srilanka's economy.A.S.Kuganathan is involved 4 times bigger than CB's bond scam which lost billions which carried by son in law and father in law.Father in law Mahendran escaped.

Now it is Kuganathan who running a cable Tv network owing the government 30000 million which he has to pay as tax deceiving government.Maharaja involved purchasing a ship for Srilankan Navy from Russia for 24000 million.According to reliable sources it is not a ship but pile of scrap mettle(broken dilapidated)ship.So now this Tamil terrorism is continue without stop in economic field.Yet you are great and civilized.

Post a Comment