May 26, 2021

தொற்று நோய் பரவியிருக்கும் பகுதிக்குள் செல்லாதீர்கள். தொற்று நோய் பரவியுள்ள பகுதியிலிருந்து வெளியேறாதீர்கள். புகாரி - 5739

தொற்று நோய் பரவியிருக்கும் பகுதிக்குள் செல்லாதீர்கள். தொற்று நோய் பரவியுள்ள பகுதியிலிருந்து வெளியேறாதீர்கள். புகாரி - 57390 கருத்துரைகள்:

Post a Comment