June 20, 2019

பொதுபல சேனாவை வன்மையாக, கண்டிக்கிறது ஜம்மியத்துல் உலமா


மக்தப் தொடர்பாக பொதுபல சேனா அமைப்பின் பிரச்சாரத்தை வன்மையாக கண்டித்து, அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டுள்ளது.  அதனையே இங்கு காண்கிறீர்கள்


14 கருத்துரைகள்:

Is That Back boneless Rizvi Mufty still in Seat/ACJU Kingdom???

Until now no one couldn't send him home
Same on him and Muslim intellectuals to keep him still in the Seat.

YES, THIS RIZVI MUFTHI HAS TO BE REMOVED FROM THE LEADERSHIP OF THE ACJU, Insha Allah. IT WAS A SHAME THAT HE BLUFFED THE INQUIRY OF THE SELECT COMMITTEE AND DEVIATED MATTERS WHICH ARE TURNING HARMFULL TO THE MUSLIM COMMUNITY AT LARGE IN SRI LANKA.The ACJU – Rizvi Mufthi has still NOT answered the question raised by “The Muslim Voice” regarding their relationship with the Mahinda Rajapaksa regime during 2005 -1015. The ACJU received a large block of land in Colombo 12 from former President Mahinda Rajapaksa when they were politically flirting with the UPFA/SLFP government and no one knows what happened to this block of state land that the ACJU got from Mahinda.
The ACJU and Rizvi Mufthi should answer the questions raised by “The Muslim Voice” before talking about other matterss. “The Muslim Voice” has been asking this/these questions many times before this too. The ACJU-The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited has “DEFAULTED” nearly 2 million Muslims in Sri Lanka, especially with regards to the pig oil presence certification of the imported and distributed/marketed milk powder in Sri Lanka. The ACJU-The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited has commited the “BIGGEST CRIME” under “ISLAMIC FAITH/BELIEF” of committing the Muslims using these Milk poder to “HARAM” a religious crime that cannot be pardoned, except with the mercy of God AllMighty Allah. The ACJU-The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited has commited the “BIGGEST CRIME” against the Sri Lankan Muslims just for “MONEY” and “FINANCIAL” gains. DEFINITELY A HIGH POWDERED OFFICIAL PROBE ON THE ACJU-The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited has to begin with immediate effect. A strong appeal has to be made by the Muslim community to President Maithripala Sirisena to conduct a probe on the ACJU, Insha Allah. It is time up that the Sri Lankan Muslims including MP AMIR ALI should stand up and face reality about this group of “DECEPTIVE” and “HOODWINKING” Ulema in Sri Lanka.
Very soon, the privileges of the RIGHT TO INFORMATION BILL/ACT may induce Buddhist clergy and Extreme Nationalist elements, to use the law to probe into the earnings of the ACJU and make them become “TRANSPARENT” in their dealings.
Noor Nizam - Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener - The Muslim Voice.

why black uniform and dress for maktab children? isn't it extreme?

BRAINLESS EDUCATED PEOPLE

ஒரு Muslim கு எதிராக கருத்து பதிய எல்லாரும் வரிசையாய் அனி வகுப்பீர்கல்.ஆனால் கடந்த இரு நாட்கலாய் இனவாதிகலுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட 2 அல்லது 3 பேரை தவிர அனைவரும் ஒளிந்து கொண்டு இருந்தீர்கல்

Attention " The Muslim Voice" (and other anti ACJU activists), I don't know who you are. But my sincere request is, no point publishing your utter thoughts, hatred concerns or requests on this channel as there is no guarantee or they are not abide to give explanation to every one who publish their concern on this site untill & unless you make an official request. So to be more effective kindly visit their head office & make a clear statement asking what ever you want. This is the 2nd time I refer your comment asking the same thing repeated so don't waste your time & energy also don't be a cause to deviating the community within, which is a big Sin. As a Sri Lankan Muslim I want to see the future in Peace & Harmony in this beautiful Island among the Communities.

Noor Nizam also TrueF; especially Noor Nizam; keep shut your ash hole. Keep away yourself commenting Rizvi Mufthi. If you again comment this way, you will regret so much. Idiot.

EPPADIAVAZU THREEKKAKALI
ILLAMAL CHEIYUM, VELEIHAL
NANRU NADAKKIRAZU.
PIRIVINAIVAAZIHAL MUSLIMGALUKKU,
MATTIYIL PIRIVINAIAI
UNDAKKIKONDEI IRUPPARHAL.
ALLAHU AKBAR.

I kindly requesting Mr. Noor Nizam please let us know your Muslim Voice's Strength and what your have been done against to Anti-Muslim comping and activities by Buddhist Terrorist in the reasons fast.

Is that (Muslim Voice) is an organization? or one man Voice? What is your profession?, i hope better you have to do a English class for Muslim Children it will be more beneficial than your commenting news as splitting Muslim Community and ACJU. Man if you have any doubt about HAC why don't you contact them and ask questions, they have special office and administration. but it is very clear that you are stooge of any Buddhist political campaign.
that is what you are barking so unnecessarity.

not only the MAKTAB , we have so many issues to write and discuss with president , PM, Army commander, IGP so on.. you have to take up all issues of muslims suffer to relevant authority on right time with copy to UN, OIC etc...

A REPLY TO "MRH" and "Face of Truth".
Please do not hide behind "pen names" and make rash statements that are detrimental to the Sri Lankan Muslim Community and readers of www.jaffnamuslim.com.
Come out of your hiding and "deliberate/brainstorm/debate" with "YOUR TRUE IDENTITIES. That is what a "TRUE MUSLIM" will do, Insha Allah.
To answer to your issues - "ULATHA SONNAA UDAMBU MULUKA NOOKUM" The Tamil proverb seems TRUE according to your silly comment. A bit of an advice to you. Do not look up and spit at others, it will fall on your own face. Muslims in Sri Lanka do NOT have a voice - a POLITICAL VOICE for that purpose and it has been proved beyond doubt these days. "The Muslim Voice" is only bringing out issues to "KINDLE THE ASPIRATIONS AND INSPIRATIONS" of the Muslims in Sri Lanka. What the Muslims in Sri Lanka need is - It is time up that a NEW POLITICAL FORCE that will be honest and sincere, to stand up and defend the Muslim Community politically and otherwise, especially from among the YOUTH, and safe guard the DIGNITY of our community has to emerge from within the Sri Lanka Muslim Community to face any new election in the coming future, Insha Allah. The Muslims also need a New Ulema Leadership to the ACJU, Insha Allah.
Noor Nizam. Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener - The Muslim Voice".

Noor Nizam, arguing on Social Media isn't a good sign for a growing community & it will never lead us to meet at a common point. What I understand from your reply is that you strongly say the Sri Lanka Muslim wants a New Political Force & without doubt all our muslim brothers & sisters are expecting the same. But here the point is not that & it's all about your criticize against the actions being taken by ACJU. Still they are very transparent to discuss & listen to the public's voice to make ACJU more strong & steady. So what I asked you was to visit ACJU direct & suggest your concerns rather than writing on Social Walls against them which will definitely create another body claiming they are the Muslims Representatives eventually make more complications. If you are voluntarily expecting a political address to you & your establishment we are ready to support you with mutual understanding. So if you are honest & keen to help the society share your organization's address & details where the people who are willing to work together for the society's betterment can catch you up. I strongly say don't criticize publicly any organization which were given authority & recognized as a firm by Constitution. As youth, we could arrive at a healthiest point with the help of ACJU & other recognized organizations, In Sha Allah.

MRH, Sorry for the late response please.
MRH, You are still hiding behind your "pen name" and communicationg with us/me. Come out of your hiding and "deliberate/brainstorm/debate" with "YOUR TRUE IDENTITIES. That is what a "TRUE MUSLIM" will do, Insha Allah.
More over, the ACJU is or the The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited is NOT a "PUBLIC INSTITUTION" to have been recognized as an Institution under the "CONSTITUTION". So I advice you "NOT" to be misguided or to misguide others. SO, "THE MUSLIM VOICE" has or not criticized any "FIRM" or "ORGANIZATION" recognized under the "CONSTITUTION OF SRI LANKA. The ACJU or The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited is an Act of Parliamen/ Limited Liability Company registered institutions under the Companies Ordinace and regulations. "The Muslim Voice" feels that the issue at hand is the matters or questions raised regarding "The ACJU – Rizvi Mufthi has still NOT answered the question raised by “The Muslim Voice” regarding their relationship with the Mahinda Rajapaksa regime during 2005 -1015". The ACJU received a large block of land in Colombo 12 from former President Mahinda Rajapaksa when they were politically flirting with the UPFA/SLFP government and no one knows what happened to this block of state land that the ACJU got from Mahinda. “The Muslim Voice” has been asking this/these questions many times before this too. The ACJU-The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited has “DEFAULTED” nearly 2 million Muslims in Sri Lanka, especially with regards to the pig oil presence certification of the imported and distributed/marketed milk powder in Sri Lanka. The ACJU-The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited has commited the “BIGGEST CRIME” under “ISLAMIC FAITH/BELIEF” of committing the Muslims using these Milk powder to “HARAM” a religious crime that cannot be pardoned, except with the mercy of God AllMighty Allah. "The Muslim Voice" feels that DEFINITELY A HIGH POWDERED OFFICIAL PROBE ON THE ACJU-The Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited has to begin with immediate effect. A strong appeal has to be made by the Muslim community to President Maithripala Sirisena to conduct a probe on the ACJU, Insha Allah. It is time up that the Sri Lankan Muslims including "YOU" should stand up and face reality about this group of “DECEPTIVE” and “HOODWINKING” Ulema in Sri Lanka. This is for good "ACCOUNTABILITY and TRANSPARENCY" of the activities of the ACJU and the Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited. "The Muslim Voice" is always reader to meet with anyone on these matters, if the above is followed properly, Insha Allah.
"The Muslim Voice" also wishes to "CAUTION" (Insha Allah) that, very soon, the privileges of the RIGHT TO INFORMATION BILL/ACT may induce Buddhist clergy and Extreme Nationalist elements, to use the law to probe into the earnings of the ACJU and make them become “TRANSPARENT” in their dealings.
Noor Nizam - Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener - The Muslim Voice.

Post a comment