May 26, 2017

வெள்ளத்தில் சிக்கி 4 சிறுவர்கள் வபாத் - வெயங்கல்லயில் சோகம்


வெயங்கல்ல பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளத்தில் சிக்கி 4 பேர் வபாத்தாகியுள்ளனர்.

இவ்வாறு வபாத்தானவர்களில் 4 சிறுவர்கள் அடங்கியுள்ளனர்

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment