October 06, 2016

எகிப்தில் முஸ்லிம் உம்மாவின், மிகப்பெரும் ஆளுமை சுட்டுக்கொலை - துருக்கியில் ஜனாசா தொழுகை


-எஸ் .எம் மஸாஹிம்-

முஸ்லிம் உம்மா மிகப் பெரும் ஒரு இஸ்லாமிய ஆளுமையை ,தாயியை முஹாஹித்தை இழந்துள்ளது, எகிப்து இஹ்வான்களின் தலைவர்களின் ஒருவரான (மக்தபுல் இர்ஷாத் அங்கத்தவர் ) டொக்டர் முஹம்மது கமால் எகிப்திய சர்வாதிகாரி சிஷியின் இராணுவ பிரிவு ஒன்றினால் கைது செய்ய்யப்பட்ட பின்னர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளார். இவருடன் ஆசிரியரான யாஸீர் ஷஹாதா ( ஒரு இரகசியமான தாயி என வர்ணிக்கப்படும் நபர் ) என்பவரும் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளார் .

அஷ் ஷஹீத் முஹம்மது கமால் சர்வாதிகாரி சிஷியின் சர்வாதிகாரத்துக்கு எதிராக எகிப்து மக்களையும் , பிளவு பட்டிருக்கும் இஹ்வான்களையும் ஒன்று படுத்துவதில் செய்யித் குதுப் வழிநின்று கடுமையாக உழைத்து வந்தவர் என்பது சுட்டிக்காட்டத்தக்கது .

இவரின் ஜனாஸா தொகையில் ( இமாம் பன்னாவின் ஜனாஸாவுக்கு நிகழ்ந்ததை போன்று ) குடும்பத்தில் சிலரை தவிர வேறுயாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை , அதேவேளை தற்போது துருக்கியின் இடம்பெறும் பத்வா மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஐரோப்பிய கவுன்சில் அமர்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் இமாம் யூஸுப் அல் கர்ளாவி இவர்களுக்கான ''ஜனாஸா காயிப்'' தொழுகையை ஏனைய ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் அறிஞர்களுடன் இணைந்து நிறைவேற்றியுள்ளார் -

டொக்டர் முஹம்மது கமால் மற்றும் ஆசிரியரான யாஸீர் நேற்று முன்தினம் இரவு சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளனர் . -

13 கருத்துரைகள்:

May Allah Forgive His Sins and Reward Him Paradise.

PROTESTING against to a Muslims Ruler for His Mistakes and Wrong actin is not from the way of SALAF us SALIHEENS.. A Muslim Ruler can only be confronted in case If he leaves 5 times praying Allah. Correcting a wrong Muslim Ruler is the compulsory duty of learned Scholars in person advice the Rulers for their mistakes but Not to bring the matter in public to make protest and destruction to the country, which may lead to the damaged to the TAWHEED way of life.

Reference: Shaheeh Bukharee ( The saying of Muhammed (sal))
Book 020, Hadith Number 4554.
------------------------------
Chapter : Instruction to stick to the main body of the Muslims in the time of trials and warning against those inviting people to disbelief.

It his been narrated through a different chain of transmitters, on the authority of Hudhaifa b. al-Yaman who said: Messenger of Allah, no doubt, we had an evil time (i.e. the days of Jahiliyya or ignorance) and God brought us a good time (i.e. Islamic period) through which we are now living Will there be a bad time after this good time? He (the Holy Prophet) said: Yes. I said: Will there be a good time after this bad time? He said: Yes. I said: Will there be a bad time after good time? He said: Yes. I said: How? Whereupon he said: There will be leaders who will not be led by my guidance and who will not adopt my ways? There will be among them men who will have the hearts of devils in the bodies of human beings. I said: What should I do. Messenger of Allah, if I (happen) to live in that time? He replied: You will listen to the Amir and carry out his orders; even if your back is flogged and your wealth is snatched, you should listen and obey.
=============================================

Book 020, Hadith Number 4573.
------------------------------
Chapter : The best and the worst of your rulers.

It has been narrated on the authority of 'Auf b. Malik that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: The best of your rulers are those whom you love and who love you, who invoke God's blessings upon you and you invoke His blessings upon them. And the worst of your rulers are those whom you hate and who hate you and whom you curse and who curse you. It was asked (by those present): Shouldn't we overthrow them with the help of the sword? He said: No, as long as they establish prayer among you. If you then find anything detestable in them. You should hate their administration, but do not withdraw yourselves from their obedience.

========================================


Very childish comment! Then How can one explain Siffin war and Jamal war?

Not only childish its a blatant distorted outrageous vicious comment. Rasheed r u justifying despotic Neo Firhoun Sisi ,may b u r his agent. Utterly disgusting .When compared to Shaikh Usuf Karlavi u r venomous vermin .

Sisi is a muslim ruler? How he came to power,killing hundreds of civilions and torturing thousands of muslims in jail,i think the writer does not know the real story of égypt?

The modern today Egyptian pharaoh wants to have more Innocent blood with him to meet Allah on the day of judgement, Two of best MB leaders both are highly qualified people have been killed 0n 4.10. 2016 .Dr M. Kamal, Dr Yasir Shahna, Both have been leading members of MB and have been dedicating their service to Islam and Muslims in Egypt. Both are intellectual asset to Not only for Egypt but for entire Muslim world, Dr Kamal is a medical specialist in Norse and ears treatments and Dr Yasir has earned a PhD in agriculture. Both are intellectual asset of Egypt. How on earth this uneducated Tyrant Al-Sisi can kill intellectual Cream of Egyptian society in this so called modern civilized world, Was there any sound person in Egyptian military to stand up and say to No ..to this type of broad day murder of academic professionals in Egypt? How many years it will take for Egypt to produce such qualified people in Egypt? Where have been wisdom of Egyptian legal legal system/ Why judges in Egypt go with this stupid tyrant al -Sisi. Why should they have to do all this injustice to families of these professionals.
What is wrong in the minds of Egyptian legal experts, judges and Jurists? where have they been? why do not have courage to stop killing these qualified and pious people? Do not they have any responsibility? Where have been Muslim clerics and so called Salafi groups, and so called Defenders of Islam? where have they been in front of these killing and why do not they stop this type of political revenges.. The entire world knows that Dr Mursi was elected democratically and Military coup is illegitimate and illegal and yet, what is going on this earth, illegitimate tyrant who took the power by coup is killing innocent people?
Dr Kamal and Dr Yasir you both are blessed by Allah and Allah took both of you .. Both of you have been examples to the entire Muslim world, if not this tyrant Al-Sisi and his supporters, more than one billions Muslim pray for you around the world not only in Egypt but all over the world, What more, is that Allah and His angels will be with you and we all believe what Allah says in the Quran and he promised us those who die in His path never die. Indeed, Allah keeps his promise at all times.
Both of you left many message for us and for Islamic workers around the world,
Muslims around the world , need to learn many lessons from you sacrifices, You have watered the tree of Islam with your blood, like Shaheed Syyed Qutub and those who have been martyred in Egypt, Syria, Iraq, Palestine, Bangladesh and many Muslim lands, you all have left Muslim world many lessons
You all have told us that the struggle between truth and falsehood will continue until the Day of judgement, and you told the Muslim world to maintain patience and not to return to violence and you told Muslim world to stay stead fast in truth and not to despair, Your blood and blood of all those who died in Allah's path would not go in vain....
Egypt is a land of Prophets, and at the same time it is a land of Pharaoh. It is a land where Prophet Mosses fought with Pharaoh of his time, Today we see supporters of modern day Pharaoh, and Supporters of Mosses, At the end who won in the battle between truth and falsehood,. .. Quran has given us hundreds of stories..

வெட்ட வெட்ட கிளைவிட்டு விருட்சமாவது சகோதரத்துவ அமைப்பின் வரலாறு. ஆயிரக்கணக்கான நபிமார்களைக் கொன்றொழித்த இந்த அல்லாஹ்வின் எதிரிகள் இஸ்லாத்தின் எழுச்சியைத்தான் இறுதியில் கண்டுகொண்டார்கள். அதுதான் நாளை நடைபெறப்போகிறது.இன்சாஅல்லாஹ்.....

this is for only Muslims ruler. not for the Muslim name of kefir agents.

Leader Muslim ? Sisi ? Who the hell appointed ?
Its seems the script of Mohammed Rasheed is well sorry ILL planed ,drafted well before the execution to to justify Sisi's heinous killing of our innocent lives thtough out the world .

I am not justifying the Evils of a Muslim Ruler.. I hope you people are more emotional than going with Shareea of Islam. A Tyrant Muslim Ruler will be punished by Allah for their crimes.. BUT How Muslim public should behave is to obey Allah and Muhammed (sal) but not the emotion you all have brought to my comments.

If you say what have written is childish comments.. These are not from me.. BUT from yours and mine beloved prophets saying on Obeying the Ruler even if he is EVIL, but if he keeps 5 times prayers.

I know who is SISI, MB ... as per my knowledge Both are not following the Order of Allah or Muhammed.. Rather they are following their Emotions and Desires. Please read the history and learn the Islam from the way of Sahaaba and 4 Imaams, the limits of obeying a Muslim Ruler.

I am trying to pass the teaching of Muhammed (sal) in this issue but an agent of SISI or MB May Allah save me from all deviated groups in the name of Islam and Emotional in their methodology.

May Allah Guide SISI, MB and All Muslims in the path of SALAF us Saliheens ( 3 successful generation) and protect us from the manhaj of HAWARIJ who opposed the rulers for their mistakes and spread destruction to Islam without following the way of SALAF.

If still you are adamant with supporting Protest Over Muslims Ruler who still establishes 5 times prayer to Allah.. Give me the Explanation to above 2 hades I have written, but not from your own, but from the any acceptable scholars who follow the way of SAHAABAs.

May Allah Guide all of us in not opposing the HADEES for own desires and emotions due to our love and attachment to any Groups that exist in the name of Islam but not in action.

Ur arguiment is basically based on Muslim ruler .
First of all He is not a Muslim ruler .
Satan reading scriptures .Its a fathfa from bugus Al Azhar mufthi in shit Sisis crony mufthi.

Brother...
If you say that both Sisi and MB not follow Islam properly, then why did the so-called Salafis saudi regime partially supported Sisi against Mursi?

What are the actions of a Muslim will make him out of Islam ? Making SHIRK is the main one. If One Muslim kill another Muslim, will it make him out of Islam ? We know killing falls in to major sins. Allah knows best.

Making TAKFEER of another Muslim Due to his wrong action is to be announced only by learned scholars with acceptable proofs in shareea. If we make takfeer on one muslim and if he is not qualified for it. It (TAKFEER) will will return back to us ( May Allah save us from this ).

We Act Upon Pure knowledge of Islam as Practiced by Salaf us saliheens. May Allah protect our brothers from acting on EMOTIONS and TAKLEED toward a group's manhaj.

We are here to advice each other,, But not to hate each other.

May Allah Unit us by holding to the ROPE of Allah ( Quran and Sunnah)

Post a Comment