September 07, 2016

சவூதி அரேபியாவை முஸ்லிம்கள், தண்டிக்க வேண்டும் - ஈரான் ஜனாதிபதி


ஈரான் அதிபர் ஹசான் ருஹானி, இராக், சிரியா மற்றும் ஏமன் நாடுகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டதற்காக, சவூதி அரேபியாவை முஸ்லிம் மக்கள் ஒன்றுபட்டு தண்டிக்க வேண்டும் என்று அழைப்புவிடுத்தார்.

பல பிராந்திய போர்களில் இந்த இரு நாடுகளும் எதிரெதிர் தரப்பினருக்கு ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

7 கருத்துரைகள்:

This is nothing but show off Iran influence in ME. It has been supporting shia groups in ME and now it feels that it can muscle its power in ME. This will increase more and mores soon if Assad is not gone too soon.

The Raffidah shia is the evil people and their Aqeedah.

The Rawaafid have idolatrous beliefs that exit them from
Islaam. They have in their doctrine Shirk and Kufr that clearly removes a person from the fold of Islaam. Added to this is their severe hatred and enmity for the Muslims upon the Sunnah that leads them to killing the people of Sunnah and taking their wealth and property, as is witnessed throughout history till this day.

Their Belief :
1)Their Belief Concerning The Twelve Imaams Of The
Shee’ah:
Al-Kulainee mentions in his book, Usool al-Kaafee
(1/258-260):
“If the Imaams desire to know something, they come to
know it. They know when they will die - and none of them
dies unless they choose to do so themselves.”
Yanaabee’ul-Ma’aajiz wa Usoolud-Dalaa’il (Chapter 5, p.
35-36) regarding the twelve Imaams of the Shee’ah:
“They have knowledge of what is in the Heavens, and
knowledge of what is in the Earth, they have knowledge of
what has passed and they have knowledge of what is to
come, and they know what happens in the night and the day,
and from one hour to the next hour - and they have the
knowledge possessed by the Prophets and even more than
it.”
One their great Shaikhs of this era, Abdul-Muhsin al-Ameenee anNajafee
stated in his book Al-Ghadeer (1/214-216):
“Verily the [Twelve] Imaams are the sons of Allaah and from 2
the offspring of ‘Alee.”

2. The Shi’ite Belief Regarding The Noble Qur’aan.
The Raafidah claim that the Qur’aan that is with the People of
Sunnah is not that which was revealed to Muhammad (salallaahu
‘alaihi wassallam). They claim it has been altered, changed and
added to. Indeed the vast majority of their clerics and scholars
believe the Qur’aan has been altered and distorted from the
original, as has been mentioned clearly by their Scholar, AnNooree
at-Tabreesee (d. 1320H) in his book, Faslul-Khitaab fee
Ithbaat Tahreefi Kitaabil-Arbaab.
Al-Kulainee mentions in Usoolul-Kaafee (2/242) that the Qur’aan
that was brought by Jibraa’eel to Muhammad (salallaahu ‘alaihi
wassallam) had seventeen thousand verses. This means that the
Qur’aan the Raafidah claim was revealed is more than what is
with us today, because what we have before us today consists of
just over six thousand Aayahs! And it is Allaah who has promised
to preserve it:
ُو َن
ِظ
ِنَا َلُه َل َحاف
َ َوإ
َا الذِ ْكر
َزَْلن
َ ْح ُن ن
ِنَا ن
إ
“Indeed, it is We who sent down the Qur'an and indeed, We
will be its guardian.” (al-Hijr 15:9)

3. Their Belief With Respect To The Companions Of Allaah's
Messenger (salallaahu 'alaihi wassallam) And His Wives.

The belief of the Rawaafid is built upon upon reviling and abusing the Companions (may Allaah be pleased with all of them). They
declare all the Companions to be disbelievers with the exception of three. Al-Kulainee states this in his Al-Kaafee which is a source
reference for them: “All the people apostated after the
Prophet (salallaahu ‘alaihi wassallam) except for three, those
being: Miqdaad ibn Aswad, Abu Dharr al-Ghifaaree and
Salmaan al-Faarisee.”
(Rijaal al-Kashshee, p.6, Al-Kaafee Kitaab arRawdah, 12/312,322, with Sharh Jaami’ of Maazindaraanee

In the Shee’ah book Miftaah al-Jinaan of Abbaas al-Qummee there
occurs a supplication of the Shee’ah scholars directed against Abu
Bakr and Umar and their two daughters ‘Aa’ishaa and Hafsah (radi
Allaahu ‘anhum), both wives of the Prophet (salallaahu 'alaihi
wassallam). They consider these as legislated supplications in the
morning and the evening, wherein they utter: “O Allaah, send
peace upon Muhammad and the family of Muhammad - and
curse the two idols of Quraish, their two magicians, their
two false deities, and likewise their slanderous daughters,
those who opposed your commands.. (etc.)” (Rijaal alKashshee,
p. 114). They also refer to Abu Bakr and ‘Umar (radi
Allaahu ‘anhumaa) as “Fir'awn and Haamaan!” (See Quratul-‘Ayn
of al-Kaashaanee, p. 432-433), and as, “The two idols..” (Tafseer
al-‘Ayaashee, 2/116, Bihaar al-Anwaar, p. 58,67) and as “Al-Laat and al-‘Uzza.” (Ikmaal ad-Deen of Ibn Baabawaih al-Qummee, p. 246,
Muqaddimatul-Burhaan of Abul-Hasan al-‘Aamalee, p. 294).
The Shi'ite clerics are very straight-forward in their vile attacks
upon the Sahaabah. They state clearly that their Mahdee will bring
to life Abu Bakr and Umar (radi Allaahu ‘anhumaa) and then he will
hang them from the branches of a date palm tree, and he will kill
them over and over, a thousand times a day. (See Eeqaadh minalHuj’ah
bi Tafseer al-Burhaan ‘alar-Ruj’ah of Hurr al-‘Aamalee, p. 287

4. Their Belief Regarding The People Of Sunnah.
The Raafidee Shi’ee belief teaches that the wealth of the Sunnee is
permissible to take and his blood is permissible to spill. It states in
their book, Al-Anwaar an-Nu’maaniyyah of al-Jazaa'iree (2/206-207)
that the Ahlus-Sunnah are impure unbelievers by the consensus
of the Shi’ite scholars, and are more evil than the Jews and
Christians.
In some other books it states that it is permissible to kill AhlusSunnah
- whom they refer to as Naasibees, because of their [false]
belief that the Sunnees hate ‘Alee ibn Abee Taalib (may Allaah be
pleased with him). They state that Sunnee can be killed by
drowning him, or by crushing him under a wall, or by any
other secretive means that leaves the Shi’ite killer
undetected. These wicked intentions of the Shi’ites are clearly
stated in their books, see: Rijaal al-Kashshee, p. 529, Tahdheeb alAhkaam,
1/384, Wasaa’il ash-Shee’ah, 6/340.

5. The Raafidah Shee’ah Believe That The Lord They Worship
Is Not The Lord That Is Worshipped By Ahlus-Sunnah.
One of the leading Shi’ite clerics and scholars, Ni’matullaah alJazaa’iree
in his book, Al-Anwaar an-Nu'maaniyyah (2/278-279)
stated: “We are not united with them (i.e. Ahlus-Sunnah)
regarding the Deity that is worshipped, nor regarding the
Prophet, nor the Imaam - and that is because they (AhlusSunnah)
say that their Lord is the one who’s Prophet is
Muhammad, and his Khaleefah is Abu Bakr - and we do not
recognise such a Lord, nor such a Prophet. Rather we say:
Indeed the Lord who made Abu Bakr the Khaeefah of His
Prophet is not our Lord, and such a Prophet is not our
Prophet!”
It is possible that their are some ignorant Shee’ah who ascribe
themselves to the Shee’ah sect, or call themselves Ja’farees or
Twelvers and do not know the wicked beliefs of the sect. So upon
them is to recognise the falsehood of the Shi’ite sect and free
themselves from it, and not continue ascribe themselves to the
Shee’ah. Truly, a religion is known by its sources, and not by its
ignorant followers who have not studied, and we have quoted
here the beliefs of the Shee’ah from the source reference book of
the sect.
May Allaah protect the Ummah from the wicked beliefs of the
Shi’ite religion.
And all praise is due to Allaah, Lord of the worlds, and may the
salutations of peace, security and blessings be upon our Prophet
Muhammad, upon his family, upon all his Companions and true
followers.

source : http://www.shia.bs/articles/tyxepnv-a-glimpse-upon-core-rafidi-doctrines-the-devils-deception-of-the-shia.cfm

http://www.shia.bs/

நீங்க நம்பியிருக்கும் அரபிகளுக்கு முதுகெலும்பு இருந்திருந்தா அசாத்தை எப்பயோ ஓட்டங்காட்டி இருப்பார்கள். அசாத்தை சத்தாம் என்றோ கடாபி என்றோ ஹுஸ்னி முபாரக் என்றோ தப்பு கணக்கு போடாதீங்க.

Mr.Akram Abdul Samad (Hope he is well Islamic back round knowledgeable Person) mentioning about the Sheeah scholars and their books what they are mention about our beloved Mohamed Salalahu alhivasallam and his companions Abu Bakr and Omar (Rali ) and their daughters so we can realize who is SHEEAH and their policies
now coming to the Saudi Mufti and his deceleration

Shias' are real menace to Muslims. We want to weed out them from our society.

Post a Comment